Discipline: keryxis

Discipline ID: 1189
Discipline Name: keryxis
Sports Category: musical
List of athletes:
Rutilius Pantagathos from Thespiai (Boiotia)
Pompeios son of Zosimos from Thespiai (Boiotia)
M(arcus) Aure(lius) Eutyches from Tanagra (Boiotia)
Gnaius Pompeius Zosimos from Corinth (Corinthia)
Ariston son of Spinther from Thespiai (Boiotia)
([kerux]) from Thespiai (Boiotia)
Simylos son of Astyochos from Thespiai (Boiotia)
Sotairos? son of Theogeiton from Thespiai (Boiotia)
([kerux]) son of Aristonikos from Thespiai (Boiotia)
Philotas son of Theokles from Athens (Attica)
Sophilos son of Sopatros from Antiochia (on the Pyramus) (Cilicia)
Aeimnastos son of Euphraios from Thebes (Boiotia)
Nikias son of Agathokles from Thebes (Boiotia)
Praxiteles son of Theogenes from Athens (Attica)
Oros son of Oros from Chalkis (Euboia)
Glaukias son of Sosandros from Thebes (Boiotia)
Ploutiades son of Ploutiades from Iasos (Caria)
Zoilos son of Zoilos from Paphos (Cyprus)
Nikoteles son of Kapon from Thespiai (Boiotia)
Herodes son of Sokrates from Thebes (Boiotia)
Valerius Eklektos from Sinope
Zenobio from (Boiotia?)
([kerux]) from Antiochia (on the Pyramus) (Cilicia)
Phorystas son of Triax from Tanagra? (Boiotia?)
Philokles son of Nikokles from Thebes (Boiotia)
Mar. Aur. Eukairos from Tanagra (Boiotia)
Kor. Eukarpos from Argos (Argeia)
([musician]) from Athens (Attica)
Publius Atanios son of Publius from Sikyon (Sikyonia)
Glaukias son of Sosandros from Thebes (Boiotia)
Iranos son of Phrynidos from Tanagra (Boiotia)