Event: ([enkomion logikon?]) from Oropos? (Boiotia)

Event ID 10362
Person [enkomion logikon?] son of ___ from Oropos? in Boiotia
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline literature/oratory: enkomion (logikon)?
Date -80 - -50
Achievement V
Comment: Name and father's name are lost. Provenance: O[r]op[os] (Manieri). I.Oropos 523, l. 8