Person: Pythion son of Kleuphanes from Rhodes (Rhodes)

Person ID: 4316
Name: Pythion
Father's Name: Kleuphanes
Place of Origin: Rhodes (Rhodes)
List of Festivals:
Amarieia in Aigion (Achaia)
Amphiaraia in Oropos (Boiotia)
Asklepieia in Kos (Kos)
Delia (Boiotia) in Boiotian Confederacy (Boiotia)
Dorieia in Knidos (Caria)
Halieia in Rhodes (Rhodes)
Heraia in Argos (Argolis)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Naia in Dodona (Epeiros)
Nemeia in Argos (Argolis)
Nikephoria in Pergamon (Mysia)
Olympia in Elis (Elis)
Olympia in Dion (Macedonia)
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Dorieia in Knidos (Caria) on ( -190 to -171 )
Asklepieia in Kos (Kos) on ( -190 to -171 )
Asklepieia in Kos (Kos) on ( -190 to -171 )
Asklepieia in Kos (Kos) on ( -190 to -171 )
Asklepieia in Kos (Kos) on ( -190 to -171 )
Asklepieia in Kos (Kos) on ( -190 to -171 )
Nikephoria in Pergamon (Mysia) on ( -181 to -171 )
Nikephoria in Pergamon (Mysia) on ( -181 to -171 )
Naia in Dodona (Epeiros) on ( -190 to -171 )
Amarieia in Aigion (Achaia) on ( -190 to -171 )
Amarieia in Aigion (Achaia) on ( -190 to -171 )
Amarieia in Aigion (Achaia) on ( -190 to -171 )
Amarieia in Aigion (Achaia) on ( -190 to -171 )
Delia (Boiotia) in Boiotian Confederacy (Boiotia) on ( -190 to -171 )
Delia (Boiotia) in Boiotian Confederacy (Boiotia) on ( -190 to -171 )
Amphiaraia in Oropos (Boiotia) on ( -190 to -171 )
___ on ( -190 to -171 )
___ on ( -190 to -171 )
___ on ( -190 to -171 )
Heraia in Argos (Argolis) on ( -190 to -171 )
Nemeia in Argos (Argolis) on ( -190 to -171 )
Nemeia in Argos (Argolis) on ( -190 to -171 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( -190 to -171 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( -190 to -171 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( -190 to -171 )
Halieia in Rhodes (Rhodes) on ( -190 to -171 )
Halieia in Rhodes (Rhodes) on ( -190 to -171 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -190 to -171 )
Olympia in Dion (Macedonia) on ( -190 to -171 )
Olympia in Elis (Elis) on ( -190 to -171 )
List of Disciplines:
combat sports: pale
combat sports: pankration
combat sports: pugme
List of References:
SEG 58.816
List of Prosopographies:
Mannheim ID 255
Comment: Mannheim ID 255