Discipline: pale

Discipline ID: 73
Discipline Name: pale
Sports Category: combat sports
Sports Super Category: gymnastic
List of athletes:
Alkimos son of Menophilos from Nikaia (Bithynia)
Damokrates son of Timokles from Kos (Kos)
Mnesitheos son of Mironos from Thebes (Boiotia)
Parmeniskos son of Parmeniskos from Korkyra (Korfu)
([palaistes]) son of from ( )
Philost[ratos] son of from ( )
Patreas son of Dinn[---] from ( )
Euch[---] son of from ( )
Straton son of Dionysios from Smyrna (Ionia)
Leukinos son of Damon from Thebes (Boiotia)
Habrias son of Antibios from Sparta (Lakonia)
Sostratos son of Nikephoros from Thespiai (Boiotia)
Nikias son of Nikias from Patras (Achaia)
Aristokleidas son of Sokrates from Sparta (Lakonia)
Trypis son of Andronikos from Rhodes (Rhodes)
Poseidonios son of Timonothos from Chalkis (Euboia)
Dionysophanes son of Antigonos from Oropos (Boiotia)
Antisthenes son of Pystratos from Messene (Achaia)
Kleostratos son of Euandros from Messene (Achaia)
[wrestler, pankratist] from Messene (Achaia)
[wrestler]
Kres or Diokles son of Kleines
Polykreon son of Hagesistratos from Lindos (Rhodes)
Marcus Aurelius Petronius Celsus (Menippos) son of Publius Aelius Tydeus from Nysa? (Caria)
Timasarchos son of Timocretos from Aigina (Aigina)
Teisias from Aigina
Perilaos son of Alkenor from Argos (Argolid)
Alkimidas son of Theon from Aigina
Teisias from Aigina (Aigina)
[wrestler] from Messene (Achaia)
Neon son of Nikodamos from Messene (Achaia)
Kallias from Messene (Achaia)
Saitidas son of Damippos from Messene (Achaia)
Aris[t---] from Thespiai? (Boiotia)
Aelius Cestianus
Pythion son of Kleuphanes from Rhodes (Rhodes)
Boukattes son of Diogeiton from Tanagra (Boiotia)
Thrasykles son of Archikleus from Athens (Attica)
Asandros son of Asandros from Antiocheia ad Cydnum (Cilicia)
Prokles son of Lykastides from Andros (Cyclades)
Dionysides son of Demetrios from Mylasa? (Caria)
M. Antonius Secundus
Aelius Hermippos from Philadelphia (Lydia)
[---] Aelius Kallineikos from Ephesos? (Ionia?)
Leonas
Marcus Aurelius Sarapion son of Marcus Aurelius Demetrios (also known as Harpokration) from Alexandria
Kleodoros
Aischylos son of Glaukia from Thespiai (Boiotia)
Agenor son of Theopompos from Thebes (Boiotia)
Xenokles son of Euthryphron from Mainalos (Arkadia)
Archedamos son of Xenias/Xenios from Elis (Elis)
[---]os from Corinth (Corinthia)
Euthymenes from Mainalos (Arkadia)
Baukis from Troizen (Argolis)
Symmachos son of Aischylos from Elis (Elis)
Nikostratos son of Xenokleides from Heraia (Arkadia)
Pantarkes from Elis (Elis)
Theopompos II son of Theopompos I from Heraia (Arkadia)
Taurosthenes from Aigina (Attica)
Polynikos from Thespiai (Boiotia)
Cheimon from Argos (Argeia)
Phrynich[os] from Athens? (Attica)
Alkimedon son of Iphion from Aigina (Attica)
Amesinas from Barke (Kyrenaika)
Pherias son of Chares from Aigina (Attica)
[--]emos from Parrasia (Arkadia)
[--]kratidas from Tarentum (Italy)
[--]menes from Samos (Samos)
([wrestler]) from Maroneia (Thracia)
[--]kon from Argos (Argeia)
Exainetos son of Empedokles from Akragas/Agrigento (Sicily)
Kalliteles from Sparta (Lakonia)
Timasitheos from Crotone (Italy)
Hetoimokles from Sparta (Lakonia)
Eutelidas from Sparta (Lakonia)
Hipposthenes from Sparta (Lakonia)
Eurybatos from Sparta (Lakonia)
Zeno Aeneas son of Zeno from Aphrodisias (Caria)
Athanippos from Corinth (Corinthia)
Theognetos from Aigina (Achaia)
([wrestler])
Kydn[os] son of [-]imo[-] from Rhodes (Rhodes)
Euanoridas from Elis (Elis)
Lastratidas son of Paraballon from Elis (Elis)
Eikasios/Ikesios son of Lykinos from Kolophon (Ionia)
Alexinikos from Elis (Elis)
Komon son of Akestoros from Rhodes (Rhodes)
Kratinos from Aigeira (Achaia)
[So]siades from Kaisareia Tralleis (Caria)
Boulakles son of Boulakrines from Phoinix? (Caria)
Pythodoros son of Pythodoros from Klazomenai (Ionia)
Hermesianax son of Goneos from Kolophon (Ionia)
Lysippos from Elis (Elis)
Sosilaos son of Solsilaos from Rhodiapolis (Lycia)
Apollophanes from Kyparissia (Lakonia)
Amertas from Elis (Elis)
Leontiskos from Messana (Sicily)
Theaios Oulia from Argos (Argeia)
Alexidamos son of Phaiskos from Metapontum (Italy)
from Rhodes (Rhodes)
Philles from Elis (Elis)
Pherenikos from Elis (Elis)
Anauchidas son of Philys from Elis (Elis)
Marcus son of Deidas from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Polyxenos son of Apollophanes from Zakynthos (Ionia)
Sosander son of Sosander from Smyrna (Ionia)
Polyktor son of Damonikos from Elis (Elis)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Philokrates (Sositimos) from Kamiros (Rhodes)
([wrestler]) from (Phokis)
Epharmostos / Eparmostos from Opous (Aetolia)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Antonius Asklepiades from Aizanoi (Phrygia)
C(aius) Haius Magio from Corinth (Corinthia)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Aurelius Nemesion son of Leontas from Memphis (Egypt)
A[r]chippos