Person: Iranos son of Phrynidos from Tanagra (Boiotia)

Person ID: 5786
Name: Iranos
Father's Name: Phrynidos
Place of Origin: Tanagra (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Sarapieia in Tanagra (Boiotia)
List of Events:
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
music: ___
theatre: hypokrisis (komoidos)
theatre: hypokrisis (tragoidos)
literature/oratory: poiesis
List of References:
I.Oropos 523
IG VII 416
IG VII 542
IG VII 543
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), pp. 32-34, n. 148
Manieri (2009), Oro. 16, pp. 243-245
Manieri (2009), Tan. 3, pp. 277-278
Manieri (2009), Tan. 4, pp. 278-279
Mette (1977), IIC, 4a
Pittakis, Arch. Eph. 33 (1853), n. 1377
Preller (1852), p. 150
RangabE, Ant. Hell. n. 965
Reisch (1885), p. 125, n. IX