Person: Poseidonios son of Timonothos from Chalkis (Euboia)

Person ID: 9354
Name: Poseidonios
Father's Name: Timonothos
Place of Origin: Chalkis (Euboia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
List of Disciplines:
combat sports: pale
combat sports: pankration
List of References:
I.Oropos 522
List of Prosopographies:
Mannheim ID 897