Festival: Epineikia in Ephesos (Ionia)

Festival ID: 511
Festival Name: Epineikia
Festival Place: Ephesos (Ionia)
List of Participants:
Photion Karpionos from Laodikeia?