Place: Ephesos (Ionia)

Place ID: 57
Place Name: Ephesos
Region Name: Ionia
List of "Native Sons":
daughter of [---]phantos/phantes?
[---]n son of Pythion
Pu(blius) T(itus) Aelius Serapion
Theogenes daughter of Theogenes
Philetairos son of Euthykrates
Antiochos son of Euboulides
Mousaios son of Solon
Publius Aelius Synphoros
Athenaios son of Arpaleos
Pyrilampes
Ion
Aurelius Ancharenus Phaedros
Publius Aelius Agathemeros
Charopinos
Quinitilius Karpophoros
Marcus Ulpius Firmus Domestikos
Marcus Aurelius Glykonianos
Aurelius Achilleus
Attalos
Antonius Apollinarios
Agathon Epiktetos
Gaius Ouloumnios Hermogenes
Kointos Nerios Satorneios
Perikles son of Heraklides
Nikanor son of Sokles
___
___
___
___
Timonaks son of Dardanos
Athenodoros Semonos
Publius Cornelius Ariston son of Eirenaios
Aurelius Basileus son of Kelades
Marcus Aurelius Asklepiades
Tatianus son of Lucius Flaminius Tatianus
Moschos son of Taureos
Demaratos
Publius Aelius Aurelius Serapion
Aurelius Ancharenos Phaidros son of Phaidros?
K[..]ktabenos son of Proklos
Marcus Aurelius Philosebastos
Marcus Ulpius Domesticus
Timonax son of Dardanos
Antonianus
Alexandros son of Menodoros
Diogenes son of Dionysios
Alexandros
List of Honorary Citizens:
Pythostratos from Athens (Attica)
Gaius Antoninus Septimius from Pergamon (Mysia)
Aurelius Achilleus from Aphrodisias (Caria)
Tiberius Claudius Epigonos from Aphrodisias (Caria)
([athlete]) son of Zosimos from Philadelphia (Lydia)
([runner])
Marcus Aurelius Chresimos (Gregoris) from Kaisareia Tralleis (Caria)
Marcus Aurelius Zotikos from Kaisareia Tralleis (Caria)
Lucius Soulpikios Chanthippos from Klazomenai (Ionia)
Photion Karpionos from Laodikeia?
Marcus Aurelius Roupheinos from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
Marcus Aurelius Antonius Lucius from Smyrna (Ionia)
([dolicheus]) from Kaisareia Tralleis (Caria)
[...] Polykrates from Kibyra (Lycia)
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
List of Festivals:
___
(?) Mariana
Adriana Olympia
Artemisia
Artemisia Kommodeia
Balbillea
Ephesea
Epheseia ta megala
Ephesia ta megala
Epineikia
Eumeneia
Hadrianeia
Koina Asias
Koinon Asias
Mariana Isthmia
Megala Pythia
Megala Pythia Marianeia
Olympia
Ptolemeia
Theia Panapolloneia
theia Panapolonieia
Links:
Pleiades
Trismegistos