Person: Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)

Person ID: 271
Name: Marcus Aurelius [...]lon
Place of Origin: Ankyra (Galatia)
Date Range: 150 to 250
Honorary Citizen of:
Brentesion (Italy)
Argos (Argolid)
Neokaisareia
Tarsos (Bithynia)
Laodikeia
Prusa (Bithynia)
Thespiai (Boiotia)
Sparta (Lakonia)
Ephesos (Ionia)
Smyrna (Ionia)
Pergamon (Mysia)
Corinth (Corinthia)
Athens (Attica)
List of Festivals:
___ in Puteoli (Italy)
___ in Smyrna (Ionia)
___ in Pergamon (Mysia)
___ in Neapolis (Italy)
Adriana Olympia in Smyrna (Ionia)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Artemisia in Ephesos (Ionia)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbillea in Ephesos? (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Halieia in Rhodes (Rhodes)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Smyrna (Ionia)
Olympia
Pythia in Delphi (Phokis)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
List of Events:
ex Argous aspis in Argos (Argeia) on ( 150 to 250 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 150 to 250 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
Artemisia in Ephesos (Ionia) on ( 150 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Olympia in ___ on ( 150 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Halieia in Rhodes (Rhodes) on ( 150 to 250 )
Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
Adriana Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 150 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
___ in Pergamon (Mysia) on ( 150 to 250 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 150 to 250 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 150 to 250 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 150 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 150 to 250 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 150 to 250 )
___ in Puteoli (Italy) on ( 150 to 250 )
Capitolia in Rome (Italy) on ( 150 to 225 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 150 to 250 )
List of Disciplines:
music: aulesis (pythaulesis)
choral: choros (choraules)
List of References:
F.Delphes III.4, 476
List of Prosopographies:
Cartledge & Spawforth (1989), F.26
Farrington (2012), no. 1.210
Weir (2004), p. 126
Strasser (2001), no. 211
Caldelli (1993), no. 47
Moretti (1957), no. 876
Moretti (1957), no. 879
Kostouros (2008), no. 113
Comment: According to Cartledge (1989) this athlete was active around ca. 200