Place: Athens (Attica)

Place ID: 4
Place Name: Athens
Region Name: Attica
List of "Native Sons":
___
[---Ach]arneus
Nikolaos son of Olympos
Eumenes son of Eumenes
Hippias son of Peisistrates
Hipparchus son of Peisistrates
T. Claudius Philologos Theseus
Marcus Aurelius Zopyros son of Zopyros
Marcus Aurelius Eucarpides son of Zopyros
___ son of Aristion
Kephisodotos son of Dionysios
Diokles son of Diokles
Xenon son of Damokrates
[Athenian runner]
Hippokleidas
Melesias
Hegestratos son of Philon
Alkimachos
Philemon
P(ublius) Aelius Amphichares
Metrobios daughter of Metriobios
M(arcus) Eutychianos
Athenaios daughter of Aphrodisios
Artemon daughter of Artemon
Antiphon
Agathemeros daughter of Pythokles
___ daughter of Mousaios
Theodotos daughter of Pythion
Bakchios daughter of Bakchios
[---]nos daughter of Archias
[---]on daughter of Dionysios
Philotas daughter of Theokles
Apollonides
Kleitophon daughter of Athenodotos
Demetrios daughter of Demetrios
Poses daughter of Ariston
Asklepiades daughter of Hikesios
Parmenion daughter of Parmenion
Praxiteles daughter of Theogenes
Straton daughter of Isidotos
Charias daughter of Charias
Ariston daughter of Poses
Epinikos daughter of Alexandros
Heraklides daughter of Herakleidos
Eubios daughter of Eubios
Artemon daughter of Isidotos
Pharadas daughter of Timon
Demokrates daughter of Philokles
Pausimachos
Kleonikos
Attalos daughter of Attalos
Alexandros daughter of Aristion
Sophokles daughter of Sophokles
Noumenios daughter of Noumenios
Philinos daughter of Philinos
Aur. Athenaios
Mar. Aur. Rouphos
___ daughter of Epaphroditos
___
Apollonios daughter of Silon
Phalakrion son of Ktesias
Eugeiton son of Demetrios
Polemarchos
Xenokrates
Zopyros son of Kallimedes
Thrasykles son of Archikleus
M. Aurelius Zopyros son of Zopyros
M. Aurelius Eukarpides son of Zopyros
Pankratios
[---]kles
Leagros son of Glaukon
[---]kles
Dioxippos
Antikles
Aristolochos/Aristolykos
Timokrates son of Antiphon
Philammon
Phokides
Pythostratos
Sosippos
Epichares
Minos
Megakles son of Megakles
Timodemos son of Timonoos
[--]los
[--]ophron
Kallias II son of Hipponikos II
Peisistratos
Kimon son of Stesagoras
Miltiades son of Kypselos
Alkmaion
Phrynon
Kylon
Stomas
Eurybates/Eurybotos/Eurybos
Pantakles
Epigenes son of Lucius
Septimius Thallos
Aurelius Gelos
Tryphon
Aelius Theophilos
Athenaios
Alkibiades son of Kleinios
Sons of Peisistratos
Onetor
Glaukon son of Eteokles
Aristophon son of Lysinos
Demades son of Demeas
Kallippos
Xarbias son of Ketisippos
Pythodelos son of Pythodoros
Megakles son of Hippokrates
Kallias son of Phainippos
___
Marcus Aurelius Zosimos
Menodoros Gnaeus
Quintus Marcius Titianos
Quintus Marcius Straton
Athenaios
___
Kalliades/Kallias son of Hipponikos
Diophanes son of Empedion
[...]onou
Pronapes son of Pronapides
Diophanes son of Empedion
Kallias son of Didymias
Alkmeonidai NN (family)
___ son of [...]ates
Democrates son of Philokles
___ son of Autolykos
Pamphilos
List of Honorary Citizens:
Aurelius Eutychion from Nysa (Caria)
Helenos son of Iason from Halasarna? (Kos)
Marcus Aurelius Ptolemaios from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Silvanus from Hermopolis Magna (Egypt)
Titus Flavius Artemidoros from Kyme (Aiolis)
Marcus Aurelius Charmos from Philadelphia (Lydia)
Lucius Septimius Aurelianus from Nikomedeia (Bithynia)
Gaius Iulius Eudaimon from Tarsos (Cilicia)
Tiberius Claudius Epigonos from Aphrodisias (Caria)
Antonius Apollinarios from Ephesos (Ionia)
Dionysios from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades (Hermodoros) son of Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Alexandria (Egypt)
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Aurelius Serapion son of Publius Aelius [---] from Ephesos (Ionia)
Marcus Ulpius Domesticus from Ephesos (Ionia)
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Lucius Septimius Aurelius Marcianus from Nikomedia (Bithynia)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Marcus Aurelius Koros from Thyateira (Lydia)
Titus Aelius Aurelius Maron (the Halter; the Jumper) from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Publius Aelius Ailianos from Salamis (Cyprus)
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
Gaius Licinius Inventus from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Antonius Lucius from Smyrna (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
[...] Polykrates (Aur[elius] Polykrates) from Kibyra (Lycia)
Marcus Aurelius O[...]lon from Ankyra (Galatia)
Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
Aurelius Sarapammon (Didymos) from Oxyrhynchos (Egypt)
Democritus
List of Festivals:
___
?
Diogeneia
Dionysia in the City kai Demetrieia
Eleusinia
Greater Dionysia
Greater Theseia
Hadrianeia
Isthmia
Lenaia
Olympia
Olympia?
Panathenaia
Panathenaia ta megala
Panathenaia?
Panhellenia
Ptolemaia
Sebasteia
Sylleia
Links:
Pleiades
Trismegistos