Person: Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)

Person ID: 545
Name: Tiberius Claudius Artemidoros
Place of Origin: Kaisareia Tralleis (Caria)
Date Range: 65 to 98
Honorary Citizen of:
Ephesos (Ionia)
Alexandria (Egypt)
List of Festivals:
___ in Smyrna (Ionia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 65 to 80 )
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 65 to 80 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 65 to 80 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 69 to 69 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 65 to 69 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 65 to 69 )
___ in Smyrna (Ionia) on ( 65 to 69 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 65 to 65 )
List of Disciplines:
combat sports: pankration
List of Agonistic Titles:
archiereus xystou
paradoxonikes
xystarches dia biou
periodonikes
List of References:
I.Ephesos 1124
Martial 6.77.3
Paus. 6.14.2-3
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 2.16
Moretti (1957), no. 799
Gouw (2009), no. 142
Brunet (1998), no. 82
Weir (2004), p. 127
Strasser (2001), no. 164
Fauconnier (2018)
Kostouros (2008), no. 191