Place: Alexandria (Egypt)

Place ID: 39
Place Name: Alexandria
Region Name: Egypt
List of "Native Sons":
Kleopatra II daughter of Ptolemaios V Epiphanes
Eirene daughter of Ptolemaios
[keles teleios victress] daughter of ..ados
Berenike II daughter of Magas
Ptolemy XII Auletes son of Ptolemy IX Soter
Berenike II daughter of Magas
Berenike
Arsinoe II daughter of Ptolemy I Soter
Ptolemy II Philadelphos son of Ptolemy I Soter
Berenike I daughter of Magas
Ptolemy I Soter son of Lagos
Diodorus
Berenike
Krates
Demetrios
Perigenes
Marion son of Marion
Septimius Aurelius Serapion
Dionysios
Herakleides
Sarapion
Ischurion Pammenous
Publius Aelius Aurelius Serapion
Serapion
Heliodoros
Isodoros
Heron
Eudaimon
Didymos
Epidauros
Loukas
Dionysios
Isarion
Marcus Aurelius Roupheinos
Theonas
Straton
Marcus Aurelius Asklepiades son of Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration)
Sarapion
Straton or Stratonikos son of Korrhagos
[Septi]mius Au[r]elius S[.......]
Sosibios son of Dioskourides
Apollonios
Apollonios / Heliodoros
Anoubion
Agathos Daimon
Marcus Aurelius Asklepiades
Diodoros son of Pt[olemaios]
Apollonios
Ammonios
Alexandros
List of Honorary Citizens:
Dionysios from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Serapion (Ischurion) from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius
Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Hermopolis Magna (Egypt)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)
Alexandros from Alexandria (Egypt)
List of Festivals:
___
Arsinoeia
Basileia
Basileia
Ptolemaia
Ptolemaia
Ptolemaia?
Theadelpheia
Links:
Pleiades
Trismegistos