Festival: Panathenaia in Athens (Attica)

Festival ID: 43
Festival Name: Panathenaia
Festival Place: Athens (Attica)
List of Participants:
[synoris polike victress] daughter of Mnasiadas from Argos (Argolid)
[panathenaia victress] from Argos (Argolid)
Menophila daughter of Nestor from ( )
Kleopatra II daughter of Ptolemaios V Epiphanes from Alexandria (Egypt)
Agathokleia daughter of Noumenios from Alexandria? (Egypt)
Eugeneia daughter of Zenon from Tarsos (antiochia ad Kydnon) (Cilicia)
Olympio daughter of Agetor from Sparta (Lakonia)
Kleainete daughter of Karon from Liguria (Italy)
Eirene daughter of Ptolemaios from Alexandria (Egypt)
Archagathe daughter of Polykleitos from Antiochia ad Pyramum (Mallus) (Cilicia)
[keles teleios victress] daughter of ..ados from Alexandria (Egypt)
Zeuxo daughter of Ariston from Kyrene (Kyrenaika)
Hermione daughter of Polykrates from Argos (Argeia)
Eukrateia daughter of Polykrates from Argos (Argeia)
Zeuxo daughter of Polykrates from Argos (Argeia)
[wrestler, pankratist] from Messene (Achaia)
Nikokles son of Aristokles from Tarentum (Italy)
((equestrian victor))
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Septimius Aurelius Serapion from Alexandria (Egypt)
Theaios Oulia from Argos (Argeia)
Lucius Septimius Aurelianus from Nikomedeia (Bithynia)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
([athlete])
Herogeiton from Magnesia on the Meander (Ionia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
Publius Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Ju<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Ariston from Kos? (Kos)
([athlete]) from (Achaia)
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
Drakontomenes son of Hierokles from Halikarnassos (Caria)