Discipline: stadion

Discipline ID: 271
Discipline Name: stadion
Sports Category: running
Sports Super Category: gymnastic
List of athletes:
Mikinas son of Herakleitos from Korkyra (Korfu)
Aristeas son of Dion from Tanagra (Boiotia)
Pheidolas from Corinth (Corinthia)
Chionis from Sparta (Lakonia)
Pantakles from Athens (Attica)
([runner]) from Perge (Pamphylia)
Nikoladas from Corinth (Corinthia)
Aristodamos son of Aristomachos from Argos (Argeia)
Deinias son of Laandros from (Arkadia)
Lysilochos son of Perilas from Argos (Argeia)
Herakleides from Salamis (Cyprus)
Herakleitos from Samos (Samos)
Krates from Alexandria (Egypt)
Dorotheos from Rhodes (Rhodes)
Zopyros from Syracuse (Sicily)
Iolaidas from Argos (Argeia)
Demetrios from Alexandria (Egypt)
Menestheus from Bargylia (Caria)
Pythokles from Sikyon (Sykionia)
Eraton from Opous? (Aetolia)
Alkidas from Sparta (Lakonia)
Simylos from Neapolis (Italy)
Xenophanes from Amphissa (Aetolia)
Seleukos from (Macedonia)
Perigenes from Alexandria (Egypt)
Idaios (Nikator) from Kyrene (Kyrenaika)
Ladas from Aigion (Achaia)
Philomelos from Pharsalos (Thessaly)
Antigonos from (Macedonia)
Andromenes from Corinth (Corinthia)
Apollonides from Tegea (Arkadia)
Parmenion or Parmenides from Mytilene (Lesbos)
Deinosthenes son of Deinosthenes from Sparta (Lakonia)
Damasias from Amphipolis (Macedonia)
Mikinas from Rhodes (Rhodes)
Kliton from (Macedonia)
Grylos from Chalkis (Euboia)
Akusilaos from Kyrene (Kyrenaika)
Boiotos from Sikyon (Sykionia)
Timotheos from Kaisareia Tralleis (Caria)
Damon from Delphi (Phokis)
Antipatros son of Archias from Bouthrotos (Epirus)
Diodoros / Hagnodoros from Sikyon? (Sikyonia)
Alkimos from Kyzikos (Mysia)
Orthon from Syracuse (Sicily)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Aristandros from Antissa (Lesbos)
Demokritos from Megara (Megaris)
Onesikritos from Salamis? (Cyprus)
Hippostratos from Seleukeia Pieria (Syria)
Arkesilaos from Megalopolis (Arkadia)
Agemachos from Kyzikos (Mysia)
Mikion from (Boiotia)
Pyrrhias from (Aetolia)
Kleainetos son of Epikratos from Argos (Argeia)
Asklepiades from Sidon (Syria)
Sopatros from Argos (Argeia)
Skamandros from Alexandreia (Troas)
Ariston from Thourioi (Italy)
Theodoros from Messene (Messenia)
Anthestion from Argos (Argeia)
Lamachos from Tauromenion (Sicily)
Andromachos from Ambrakia (Epirus)
Andreas from Sparta (Lakonia)
Diokles from Hypaipa (Lydia)
Hekatomnos from Miletos? (Ionia)
Dion from Kyparissia (Lakonia)
Demostratos from Larisa (Thessaly)
Eudamos from Kos (Kos)
Biottokles son of Biottos from Eretria (Euboia)
Parmeniskos from Korkyra (Korfu)
Simmias from Seleukeia on the Tigris (Mesopotamia)
Nikodamos from Sparta (Lakonia)
Nikomachos from Philadelphia (Lydia)
Chrysogonos from Nikaia (Bithynia)
Phayllos from Kroton (Italy)
Thymilos from Aspendos (Pamphylia)
Dionysios from Alexandria (Egypt)
Demetrios from Chios (Chios)
Aurelius
Heliodoros (Trosidamas?/Prosidamas?) from Alexandria (Egypt)
Satornilos (Gaius Terentius Satorneilos?) from Gortyn (Crete)
Epinikios (Kunas) from Kyzikos (Mysia)
Isodoros (Artemidoros) from Alexandria (Egypt)
Tiberius Claudius Iason Magnus (Libus) from Kyrene (Kyrenaika)
Heron from Alexandria (Egypt)
Eudaimon from Alexandria (Egypt)
Attikos from Sardis (Lydia)
Kranaos from Sikyon (Sykionia)
Didymos (Klideos) from Alexandria (Egypt)
Epidauros (Ammonios) from Alexandria (Egypt)
Loukas from Alexandria (Egypt)
Dionysios (Sameumys) from Alexandria (Egypt)
Aristeas from Miletos (Ionia)
Isarion from Alexandria (Egypt)
Eustolos from Side (Pamphylia)
Kallistos from Side (Pamphylia)
Theonas (Smaragdos) from Alexandria (Egypt)
Stephanos from (Cappadocia)
Apollophanes (Papis) from Tarsos (Cilicia)
Straton from Alexandria (Egypt)
Rhodon / Theodotos from Kyme (Aiolis)
Polites from Keramos (Caria)
Tryphon from Philadelphia (Lydia)
Kallikles from Sidon (Syria)
Athenodoros from Aigion (Achaia)
Valerius from Mytilene (Lesbos)
Euboulidas from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Nikostratos son of Isodotos from Aigai (Cilicia)
Sarapion from Alexandria (Egypt)
Apollonios from Epidauros (Epidauria)
Hermogenes from Pergamon (Mysia)
Damas from Kydonia (Crete)
Polemon from Petra?
Aischines (Glaukias) from Miletos (Ionia)
Diophanes from Prusa (Bithynia)
Asiatikos from Halikarnassos (Caria)
Pammenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Demaratos from Ephesos (Ionia)
Artemidoros from Thyateira (Lydia)
Diophanes from (Aeolis)
Diodotos from Tyana (Cappadocia)
Auphidios from Patrai (Achaia)
Dionysia daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Marcus Aurelius Agathopous from Aigina (Achaia)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)